Etický kodex

Etický kodex společnosti JV REALITY

 • Realitní makléř během výkonu své profese vždy vystupuje jako reprezentant Realitní kanceláře JV REALITY.
 • Realitní makléř se řídí stanovenými standardy a předpisy uvedené společnosti a zároveň i tímto Etickým kodexem.
 • Realitní makléř jedná v souladu s platnou legislativou České republiky, řídí se dobrými mravy a vystupuje podle obecně uznávaných pravidel slušného chování.
 • Realitní makléř jedná vždy v zájmu své společnosti a zároveň i ve prospěch klienta. Pokud by hrozilo poškození jedné strany na úkor strany druhé, makléř je povinen obchod neuzavřít.
 • Realitní makléř záměrně neuvede klienta v omyl, nezneužije jeho důvěru ve prospěch svůj nebo jiné osoby.
 • Realitní makléř nezamlčí klientovi žádnou skutečnost, podstatnou pro úspěšné uskutečnění sjednávané obchodní transakce.
 • Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
 • Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu a tím i svoji osobnost.
 • Realitní makléř je povinen své klienty pravidelně a pravdivě informovat o stavu a průběhu jejich zakázky.
 • Realitní makléř je klientovi k dispozici profesionální radou a pomocí.
 • Realitní makléř dodržuje všechny dohody a domluvené termíny sjednané s klientem.
 • Realitní makléř pracuje s osobními a často i citlivými daty svých klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Realitní makléř musí zachovat absolutní diskrétnost nejen vůči přímým klientům, ale i třetím stranám dotčeným obchodní transakcí, a to i po ukončení obchodního případu.
 • Realitní makléř ke všem svým klientům přistupuje bez předsudků, nečiní mezi nimi rozdílů motivovaných rasově, nábožensky, politicky, názorově, národnostně, sexuální orientací a podobně.
 • Realitní makléř se nezúčastňuje nekalé soutěže na realitním trhu. Neznevažuje činnost ostatních makléřů, ani se nevyjadřuje k činnostem konkurenčních společností s úmyslem je poškodit.
 • Realitní makléř nese významnou zodpovědnost za průběh a výsledek obchodování s realitami, proto neustále dbá o zvyšování svých profesních znalostí a dovedností.
 • Realitní makléř se zasazuje o šíření dobrého jména společnosti, kterou zastupuje, ale i o zvýšení prestiže profese realitního makléře a obchodování s nemovitostmi vůbec.