Jak by měla správně vypadat kupní smlouva k nemovitosti?

Při koupi či prodeji nemovitosti je důležité věnovat velkou pozornost několika věcem. A jednou z nich je kupní smlouva. Smlouva o koupi nemovitosti je závazným a stěžejním dokumentem celého kupního procesu. Smlouvu vždy svěřte do rukou odborníků, tedy specializovanému právníkovi.

Jaké náležitosti by měla obsahovat? Mezi nejpodstatnější náležitosti kupní smlouvy patří určení účastníků smlouvy, určení předmětu smlouvy, náležitý projev vůle smlouvu uzavřít písemnou formou, stanovení kupní ceny akceptovanou oběma smluvními stranami a samotné podpisy účastníků smlouvy.

1. Smluvní strany

Jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, případně doručovací adresa

na jedné straně jako prodávající
a

Jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, případně doručovací adresa

na druhé straně jako kupující.

2. Vlastnické tituly

V tomto bodě specifikujte vlastnické tituly, které opravňují prodávajícího k prodeji nemovitosti. Jedná se především o detailní popis všech listinných titulů, které dokládají jeho nevýlučné vlastnictví nemovitosti.

3. Předmět převodu

Jednou ze základních náležitostí kupní smlouvy je řádný popis nemovitosti. V tomto bodě je tedy nutné specifikovat, jaký je samotný předmět smlouvy.

  •  Tato část smlouvy zároveň obsahuje kompletní přehled a detailní popis prodávané nemovitosti i všech náležitostí, kterých se smlouva týká, včetně čísla parcel nebo zápisu, pod kterým je vedena u příslušného katastrálního úřadu. 
  • Musí být zřejmé, že jedna smluvní strana prodává a druhá naopak kupuje a přijímá do svého vlastnictví.

4. Kupní cena

Zřejmě zlomovým bodem celého prodejního procesu i kupní smlouvy je kupní cena. Tomuto bodu tedy věnujte náležitou pozornost. Uvedená kupní cena je důležitá také pro finanční úřad, který nejenom na jejím základě vypočítává daň z nabytí nemovitých věcí.​

  • Pokud jste zaplatili rezervační poplatek, trvejte na tom, aby tato skutečnost byla v bodě smlouvy uvedena. Od zbývající částky, kterou musíte kupujícímu zaplatit, odečtena.
  • Jestliže kupní cenu hradíte z části hotově a částečně hypotékou, pak celý proces platby nemovitosti detailně rozveďte a popište chronologicky v jednotlivých bodech.
  • Kupujete-li nemovitost přes realitní kancelář, dohlédněte, abyste měli rovněž potvrzení o řádném zaplacení provize.

5. Práva vedlejších účastníků

V kupní smlouvě na nemovitost by měla být také uvedena případná práva vedlejších účastníků, kterých se převod nemovitosti týká. Může se jednat například o zástavní práva, různá věcná břemena, práva dožití, apod.

6. Prohlášení smluvních stran

V tomto bodě smlouvy sepište veškeré události, které budou předbíhat celkovému uhrazení kupní ceny na účet prodávajícího a události po samotné úhradě kupní ceny. V této části smlouvy by měla být zapsáno čestné prohlášení prodávajícího, že neexistují další zástavní práva na předmětnou nemovitost a že kupujícího obeznámil se všemi skutečnostmi, které by mohli prodej nemovitosti ohrozit.

7. Obecná ustanovení

  • V tomto bodě je důležité uvést, kdy kupující získává vlastnické právo k prodávané nemovitosti.
  • Kdy a jakým způsobem bude proveden návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
  • A také, kdo uhradí náklady spojené s návrhem na vklad vlastnického práva.
  • Nezapomeňte uvést, jakou lhůtu má prodávající na zaplacení daně z převodu nemovitosti.

8. Datum a místo uzavření smlouvy

V každé kupní smlouvě na nemovitost musí být uvedeno, kdy a kde byla smlouva uzavřena.

9. Úředně ověřené podpisy

Všichni účastníci kupní smlouvy se musí nejenom podepsat, ale také nechat své podpisy úředně ověřit. Podpisy na smlouvě musí být notářsky ověřeny, jinak je smlouva pro zápis na katastru nemovitostí neplatná.


Byla pro Vás tato informace užitečná?

02
Kupuji nemovitost
05
Dražby
Hledat otázku a odpověď
Zeptejte se nás
Položit dotaz
Zavolejte ZDARMA
800 123 900

Za bezpečnost vašich
nemovitostí ručí

Michal Vejvoda | realitní specialista

Najdu vám byt, kterému budete říkat domov

Ing. Michal Vejvoda
realitní specialista
Jiřina Vejvodová | vedení společnosti , realitní specialistka

Mám radost, když plníme sny o bydlení

Jiřina Vejvodová
vedení společnosti , realitní specialistka